تعاریف اولیه حسابداری به شکل ساده

دفتر روزنامه : تمامي معاملات روزانه واحد تجاري به ترتيب تاريخ وقوع رويداد در اين دفتر به شکل خاصي که بعداً خدمتتان خواهم گفت ثبت مي شوند.
دفتر کل : معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته اي يک بار به دفتر کل منتقل مي شوند.
حساب : به منزله پرونده اي مفصل از تغييراتي است، که در يک دارائي خاص يا يک بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه، طي يک دوره زماني معمولاً يک سال رخ مي دهد و ابزار اصلي ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالي است.
حساب به شکلT : معمولا براي خلاصه کردن يک حساب از شکل T استفاده مي شود که به سمت راست آن بدهکار و به سمت چپ آن بستانکار مي گويند.
بدهکار : سمت راست هر حساب را بدهکار يا گيرنده انتفاع مي گويند.
بستانکار : سمت چپ هر حساب را بستانکار يا دهنده انتفاع مي گويند.
دارايي : شامل منابع اقتصادي واحد تجاري هستند که انتظار ميرود در آينده منافعي براي مالک يا مالکان آن داشته باشد.
بدهي : به حقوق (جمع حق) مالي اشخاص غير از مالکان نسبت به دارائي هاي يک واحد اقتصادي را بدهي مي گويند.
سرمايه : حق يا ادعاي مالک يا مالکان نسبت به دارائي هاي يک واحد تجاري را مي گويند.
سال مالي : در حسابداري معمولاً يک سال شمسي را بعنوان سال مالي انتخاب ميکنند ولي گاهي از دوره هاي 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نيز استفاده مي شود که به آن ها دوره مالي مي گويند. آموزشگاه حسابداري
معادله حسابداري : دارائي = بدهي + سرمايه (راجع به اين معادله صحبت خواهم کرد)
ثبت : عبارت است از نگارش حسابداري يک رويداد مالي در حساب هاي مربوطه به شکلي خاص. 

سایر سایت ها
دوره های آموزشی

زبان آلمانی

دوره آموزش 3dmax، آموزش 3dmax

دوره آموزش vray ، آموزش وی ری

آموزش BMS وهوشمند سازی ساختمان

آموزش درب اتوماتیک

آموزش دزدگیر و اعلام حریق