حسابداری فرامتغیر

رقابت شديد در سطح جهان باعث شده است تا موففيت عمر کوتاهي داشته باشد. لذا سازمان ها براي اينکه بتوانند بقاي خود را تضمين کنند به ناچار بايد بهبود مستمر و حرکت به سمت رويکردهاي نوين ارزيابي عملکرد را در پيش گيرند. در اين مقاله تکنيک اساسي حسابداري فرامتغير و توان آن براي تغيير در رويه هاي حسابداري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. حسابداري فرامتغيرکاربرد تئوري محدوديتها در حسابداري و مالي است ، اصولا حسابداري فرامتغير براي استفاده در محيط هاي توليدي ابداع شد اما قابليت تطبيق با صنايعي مانند نرم افزار را نيز دارد . عبارت حسابداري فرامتغير از روش خاص اندازه گيري هاي مالي برگرفته شده که براي محاسبه و تصميم گيري استفاده شده است . حسابداري فرامتغير به ارائه يک روش اندازه گيري متفاوت مي پردازد. از هزينه هاي توليد استفاده نمي کند و انگيزه هاي مديريت را براي ايجاد توليد مازاد و اضافي از بين مي برد. آموزشگاه حسابداري