سيستم حسابداري مالي

1.امكان معرفي، اصلاح و حذف دوره‏هاي مالي ( دائمي يا ادواري ) با تعداد نامحدود و تعيين محدوده زماني دلخواه.

2.امكان معرفي و نگهداري حساب‌هاي چند شركت مختلف با تعداد نامحدود به صورت مجزا روي يك سيستم.

3.امكان تعريف، اصلاح و حذف حسابها در سطوح گروه، كل، معين، تفصيلي و چهار سطح تفصيلي شناور.

4.امكان كپي اطلاعات يك يا چند سند در سند ديگر و ادغام اطلاعات آنها در يك سند.

5.تعيين طول كد حسابها در كليه سطوح ( كل، معين، تفصيلي و تفصيلي شناور )، براي هر سطح بين 2 تا 9 رقم.

6.امكان استفاده از سرفصل‌هاي پيشنهادي سيستم يا تعريف سرفصل‌هاي دلخواه به صورت مستقل.

7.مشاهده خلاصه اسناد حسابداري و امكان حذف و اصلاح اسناد مورد نظر.

8.مشاهده دفتر روزنامه و دفاتر حسابهاي كل، معين، تفصيلي و تفصيلي شناور.

9.معرفي، حذف يا اصلاح حساب‌ها، مراكز هزينه يا پروژه ضمن وارد كردن اطلاعات سند.

10.ارائه تراز آزمايشي دو، چهار يا شش ستوني در هر محدوده زماني، و براي كليه حسابها ( در كليه سطوح ) و همچنين معين‌هاي يك حساب كل يا تفصيلي‌هاي يك حساب معين.

11.ايجاد اسناد پيش‌نويس (ثبت نشده) و ثبت اسناد به صورت ثبت عادي يا ثبت قطعي و تخصيص دو شماره سريال و عطف براي هر سند.

12.تعريف مراكز هزينه و پروژه به تعداد دلخواه با امكان اصلاح، حذف و جستجو.

13.امكان مشاهده و چاپ سرفصل‌هاي كل، معين و تفصيلي به همراه كدبندي آنها.

14.امكان وابسته كردن هر آرتيكل سند به مركز هزينه، پروژه يا تفصيلي شناور دلخواه.

15.بستن حساب‌هاي موقت و صدور سند اختتاميه به صورت خودكار در پايان هر دوره مالي.