انواع حسابداری کدامند

حسابداري حرفه اي گسترده و پويا است و به طور مداوم خود را با نيازهاي خاص و متفاوت کاربران خود تطبيق مي دهد. در طول چند دهه گذشته، حسابداري با انواع مختلف خود و همينطور شاخه ها و زيرمجموعه آن براي تنوع نيازهاي کاربران بوجود آمده اند. دوره حسابداري ويژه بازارکار

انواع آن به شرح زير است :
حسابداري مالي، يا گزارش هاي مالي، روند توليد اطلاعات براي استفاده خارجي که معمولا در قالب صورت هاي مالي است تعريف شده است. صورت هاي مالي عملکرد گذشته يک نهاد و موقعيت فعلي بر اساس مجموعه اي از استانداردها و دستورالعمل هاي شناخته شده را منعکس مي کند.
حسابداري مديريت، توليد اطلاعات در درجه اول براي استفاده داخلي توسط مديريت شرکت مي باشد. اطلاعات توليد شده به طور کلي مفصل تر از آن است که براي استفاده خارجي و براي فعال کردن کنترل موثر سازمان و تحقق اهداف استراتژيک و اهداف نهاد توليد شده باشد. اطلاعات ممکن است در بودجه فرم ها پيش بيني شود، و قادر به شرکت در برنامه ريزي موثر براي آينده خود و يا ممکن است بر اساس عملکرد ، نتايج گذشته خود را ارزيابي کند. فرم و محتواي هر گزارش توليد شده در فرايند صرفا در اختيار مديريت گذاشته مي شود.
حسابداري هزينه شاخه اي از حسابداري مديريت است و شامل استفاده از تکنيک هاي مختلف براي نظارت و کنترل هزينه ها است. کاربرد آن بيشتر به نگراني هاي توليد مناسب است.
حسابداري دولتي، به عنوان حسابداري عمومي يا حسابداري فدرال شناخته شده است، و اشاره به نوع سيستم اطلاعات حسابداري مورد استفاده در بخش عمومي مي کند. اين يک انحراف جزئي از سيستم حسابداري مالي مورد استفاده در بخش خصوصي است. نياز به داشتن يک سيستم حسابداري جداگانه براي بخش دولتي به دليل اهداف مختلف و اهداف موسسات دولتي و خصوصي امري واجب است. حسابداري دولتي موقعيت مالي و عملکرد بخش دولتي موسسات در زمينه بودجه تنظيم از محدوديت هاي مالي که اغلب دغدغه اصلي بسياري از دولت ها است را تضمين مي کند.
حسابداري مالياتي اشاره به حسابداري براي اموري که مربوط به ماليات است دارد. وظيفه آن اين است که توسط قوانين مالياتي تجويز شده توسط قوانين ماليات که از صلاحيت اداره مي شود تبعيت کند. اغلب اين قوانين متفاوت از قواعد حاکم بر تهيه صورتهاي مالي براي استفاده عموم هستند. بنابراين حسابداري مالياتي تنظيم صورتهاي مالي تهيه شده تحت اصول حسابداري مالي را به حساب تفاوت با قواعد مقرر از قوانين مالياتي را انجام مي دهد. اطلاعات سپس توسط حرفه اي هاي ماليات براي برآورد بدهي مالياتي يک شرکت و براي مقاصد برنامه ريزي مالياتي بررسي مي شود.
حسابداري قانوني براي استفاده از حسابداري، حسابرسي و روش هاي تحقيقي در مورد دادخواهي و يا اختلافات است. حسابدار قانوني به عنوان شاهد متخصص در دادگاه براي اختلافات مدني و کيفري که نياز به ارزيابي اثرات مالي از دست دادن و يا تشخيص تقلب مالي عمل مي کنند.
پروژه حسابداري اشاره به استفاده از سيستم حسابداري براي پيگيري پيشرفت مالي يک پروژه را که از طريق گزارش هاي مکرر مالي است اطلاق مي شود. حسابداري پروژه يک جزء حياتي از مديريت پروژه است. اين شاخه تخصصي حسابداري مديريت، نخست با تمرکز بر روي تضمين موفقيت مالي از پروژه هاي شرکت مانند راه اندازي يک محصول جديد تخصص دارد. حسابداري پروژه مي تواند يک منبع مزيت رقابتي براي کسب و کار پروژه محور مانند شرکت هاي ساخت و ساز باشد.
حسابداري اجتماعي، به عنوان گزارش مسئوليت اجتماعي شرکت ها و توسعه پايدار حسابداري شناخته شده است، همچنين اشاره به روند گزارش پيامدهاي فعاليت هاي يک سازمان در محيط اجتماعي و محيط زيستي آن را دارد. حسابداري اجتماعي در درجه اول در قالب گزارش محيط زيست همراه با گزارش سالانه شرکت گزارش شده است. حسابداري اجتماعي هنوز در مراحل اوليه توسعه است و به عنوان يک واکنش به رشد آگاهي هاي زيست محيطي در ميان عموم مردم است.

استفاده از علم حسابداري
نوع اطلاعات حسابداري که هر استفاده کننده به آن نياز دارد، بستگي به نوع تصميماتي دارد که مي خواهد اتخاذ نمايد. برخي از استفاده کنندگان که اداره عمليات واحد اقتصادي را به عهده دارند به اطلاعاتي نياز دارند تا آنها را در بهبود عمليات و افزايش کارآيي کمک نمايد. براي مثال، مديران براي تعيين قيمت فروش محصولات خود به اطلاعات هزينه هاي توليد و بهاي تمام شده کالاهاي ساخته شده نياز دارند. اين گروه از استفاده کنندگان را اصطلاحاً استفاده کنندگان درون سازماني مي نامند. به استفاده کنندگان گزارش هاي حسابداري که در خارج از واحد اقتصادي هستند استفاده کنندگان برون سازماني گفته مي شود.