فرايند استقرار بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي

بدون شك، دولتها در قبال شهروندان در مورد تحصيل و مصرف منابع مالي، مسئوليت پاسخگوئي دارند. مفهوم مسئوليت پاسخگوئي با تأكيد بر حقوق شهروندان مقرر مي دارد كه دولتهاي منتخب مردم در مورد افزايش منابع مالي كه از طريق وضع ماليات و عوارض ويا استقراض صورت مي گيرد، دلايل قانع كننده و منطقي به شهروندان و يا نمايندگان قانوني ايشان ارائه نمايند. از سوي ديگر در مورد مصرف منابع مالي و نتايج عملياتي كه منابع مالي براي آن مصرف گرديده است نيز مسئوليت پاسخگوئي عمومي دارن د. با توجه به اهميتي كه تعيين ميزان درآمدها و هزينه اي واقعي يك دوره مالي در اداي مسئوليت پاسخگوئي دولتها و ارزيابي اين مسئوليت توسط شهروندان و نمايندگان قانوني آنها دارد، لذا روشهاي شناسائي و اندازه گيري درآمدها و هزينه هاي دولتها نيز از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار خواهد بود. به همين جهت مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي در دو دهه آخر قرن بيستم، بر استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتها و واحدهاي تابعه آنها تأكيد داشته و نظامهاي حسابداري اغلب دولتهاي كشورهاي توسعه يافته برمبناي تعهدي طراحي و به مورد اجراء گذاشته شده است. با توجه به مطالب پيش گفته، مبناي حسابداري تعهدي قادر است درآمدهاي تحقق يافته و هزينه هاي انجام شده يك دوره مالي را گزارش نمايد. گزارش درآمدهاي 230 تحقق يافته و هزينه هاي انجام شده يك دوره مالي در ارتقاء سطح مسئوليت پاسخگوئي نقش در خور ملاحظه اي داشته و شهروندان را در جريان حقايق و عملياتي كه دولتها در يك دوره مالي انجام ميدهند قرار ميدهد. استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتي موجب مي شود تا شهروندان با دريافت اطلاعا ت شفاف در مورد درآمدها و هزينه هاي يك دوره مالي، ارزيابي خود را از كفايت يا عدم كفايت در آمدهاي يك دوره مالي براي تأمين هزينه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالي ارتقاء بخشند. ارائه اطلاعات دقيق درآمدها و هزينه هاي شهردار يها در گزارشهاي مالي و مقايسه ارقام واقعي درآمدها و هزينه ها با ارقام پيش بيني شده در بودجه سالانه، تصوير شفافي از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهاي نظار تكننده ب يطرف و مستقل و نمايندگان قانوني شهروندان در شوراي اسلامي شهر و ساير استفاده كنندگان اطلاعات مالي، ارائه نموده و ارزيابي ايشان را دقيق تر مي نمايد. مقاله حاضر حاصل مطالعات ميداني است كه محقق به منظور تغيير مبناي نقدي حسابداري به مبناي تعهدي در شهردار يها انجام داده است. شايان ذكر است پيش از اين، مطالعاتي در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد در خصوص استقرار بودجه ريزي عملياتي در شهرداري ها توسط محقق انجام گرفته است . آموزشگاه حسابداري