نرم افزار مالی و حسابداری هلو

خلاصه اي از امکانات نرم افزار حسابداري هلو: خريد، فروش، انبار، گردش چک و بانک، حساب مشتريان، صندوق و تنخواه، کنترل فروش روزانه، تنظيم ستونهاي فاکتور، سفارش ليستي کالا، چاپ فاکتور رسمي و غير رسمي ، تهاتر ماليات بر ارزش افزوده، گزارشات فصلي دارايي، حواله بين انبارها، معين اشخاص با ريز کالاها و چکها، اعمال واسطه، سطح دسترسي، ثبت چکهاي ضمانتي (اماني)، امکان مغايرت گيري از صندوق، بانک و طرف حسابها، تبديل اسناد موقت به دائم و بالعکس، دريافت از، پرداخت به، تيپ قيمت، سود ناويژه، تراز شش و هشت ستوني، منطقه بندي طرف حسابها و چکها، خروجي html ، excel ، text، تعريف کليد فوري، گزارش عملکرد کالا طي دوره، مرور حسابها، کاردکس ريالي کالا، توليد فرموله، توضيحات چند سطري، امکان خلاصه فاکتور، تجزيه، امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس، في فروش بر اساس درصدي اي از خريد، امکان ثبت سند براي پيش فاکتور، ثبت و گزارش سابقه همکاران، امکان درج چکهاي پاس نشده شخص در انتهاي فاکتور، امکان ثبت فاکتور ضايعات با هر سر فصل دلخواه، حداکثر مبلغ و تعداد کل چکهاي صادره در يک ماه، امکان ورود ليستي اسناد دريافتني و پرداختني، سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه، امکان درج نحوه تسويه حساب در چاپ فاکتور، هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد، امکان عدم نمايش ريز قيمت، تعيين حداقل و حداکثر مبلغ براي هر کالا، ليست بدهکاران از يک تاريخ خاص، ليست بدهکاران از تاريخ فاکتور، طراحي فاکتور توسط کاربر، عدم نمايش معين يک منطقه خاص، ادغام معين چند طرف حساب، پورسانت درصدي از سود فروش، گزارش کالاهاي فروش نرفته، امکان تعريف دسته چک، مراکز هزينه و درآمد، پرينت روي چک، چاپ بارکد، پرينت حواله پخش، شماره دوم فاکتور، انتخاب عکس براي هر کالا، اقساط و گزارشات مربوطه، فروش فوري، ليست سياه از مشتريان بد حساب، فاکتور اشانتيون يا صدور فروش کالا با مبلغ صفر، پورسانت سطري، کنترل کد فروشنده، امکان صدور فاکتور ارزي، مراوده و معين ارزي، امکان تعريف چند ارز، ثبت يک هزينه در فاکتور خريد، توضيحات پيش فرض، توليد و تجزيه، چند شرکتي تا سي شرکت، تخفيفات متنوع، امکان فاکتور ارزي، تسويه فاکتور به فاکتور، دو واحدي انبار، خلاصه سند، راس چک، راس فاکتور، تاريخ ميلادي، گزارش عملکرد کاربران، درج سريالهاي کالا، امکان تعريف ده بارکد براي يک کالا، امکان اتصال به ترازوي ديجيتال، نمايش اسناد حسابداري بر اساس حسابهاي کل، کل و معين و ريز اسناد، امکان تعريف بانکهاي اطلاعاتي مختلف تا سي شرکت، امکان ذخيره موقت اسناد بدون تراز سند، امکان تعريف کليدهاي ميانبر، تراز ترکيبي اسناد دريافتني و پرداختني و ... (آموزش نرم افزار هلو).