گزارش حسابرسان

گزارش حسابرسان در واقع نظر حسابرسان در مورد يک صورت مالي خاص است که مي توان گفت محصول و مرحله پاياني کار يک حسابرس در يک واحد تجاري است. گزارش حسابرسان به کساني داده مي شود که از حسابرس درخواست کرده اند که براي آن ها کار کنند. انتخاب حسابرس در هر شرکت بر عهده شخص خاصي مي باشد که اين امر در مورد شرکت هاي سهامي بر عهده هيئت مديره آن شرکت است و مجمع عمومي صاحبان سهام آن شرکت اين امر را به تصويب مي رساند. دوره حسابداري ويژه بازارکار

مالکيت کاربرگ هاي حسابرسي
مالکيت کاربرگ هاي حسابرسي فقط از آنه خود حسابرسان است و به هيچ وجه به صاحبکار تعلق ندارد. هيچ کس حتي صاحبکاران نمي توانند از حسابرسان بخواهند که کاربرگ ها را در اختيار آن ها بگذارند. پس از اينکه کار حسابرسي به اتمام رسيد باز اين کاريرگ ها در دست حسابرسان باقي مي ماند.
در بعضي از موارد صاحبکاران ترجيح مي دهند به اطلاعات ثبت شده در کاربرگ هاي سال هاي پيشين نگاهي بياندازند و اين کار را مفيد بدانند در اين صورت با تمايل حسابرسان مي توانند اين کار را انجام دهند اما بايد توجه داشت که اين کاربرگ ها هيچ موقع نبايد جايگزين مدارک حسابداري صاحبکار شوند.