تکمیل گزارش های قانونی

نرم افزارهای حسابداری تهیه گزارش های قانونی و حسابهای فصلی را آسانتر می کنند.
۲.۱ استفاده از نرم افزار حسابداری مناسب باید تهیه اظهارنامه و گزارشات مختلف را گسترش بخشد .
۲.۲ نرم افزار مناسب پاسخ دهی به ارگان های دولتی را آسانتر می کند .
ارائه صورتهای مالی در هر تاریخ از سال مالی باید امکان پذیر باشد .
پیش بینی سود برای دوره های زمانی آینده باید مشخص باشد .
محاسبه مبلغ مالیات قابل پرداخت
با پیش بینی گردش وجوه نقد به وجوه نقد لازم و زمان پرداخت های آنی را محاسبه کنید .
۲.۳ استفاده از نرم افزار حسابداری باید حسابدار شما را قادر سازد تا حساب ها را در پایان سال به راحتی ببندید ( عملیات بستن حساب به راحتی انجام شود .)

محاسبه صورت سود و زیان و ترازنامه برای تمام شرکت ها ضروری است .
بعضی از شرکت ها باید صورتهای مالی خود را حسابرسی کنند پس استفاده از نرم افزار می تواند مفید باشد .
نرم افزار شما باید از طریق حساب های شناور حسابرسی و ردیابی حسابدار را در نرم افزار آسان کند .
هر نرم افزاری باید بتواند در پایان سال جاری حسابهای موقت و دائم خود را ببندد و سود و زیان را محاسبه کند .