حسابداری و انبارداری

فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان‌ها و موسسات اقتصادي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين اهداف سيستم حسابداري مالي تلقي كرد. اين گروه از اطلاعات، مجموعه‌ي عمليات سازمان‌ها و موسسات ياد‌شده را در قالب شاخص‌هاي كمّي بيان مي‌كند و زمينه هاي لازم را براي كنترل و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت مهيا مي‌سازد.
نرم‌افــزار حاضر، به عنوان بخشي از سيستم‌هاي يكپارچه‌ي اطلاعات مديريت همكاران سيستم، وظيفه‌ي ‍جمع‌آوري نتايج عمليات و فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان را بر‌عهده دارد. درحقيقت، افزون بر وظايف معمول سيستم‌هاي حسابداري مالي، نقش اصلي اين نرم‌افزار را مي‌توان دريافت، طبقه‌بندي و جمع‌بندي اطلاعات ساير سيستم‌ها همچون انبار و حسابداري انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بهاي تمام شده و . . . پنداشت.
برنامه‌ريزي كارآمد توليد و فروش و همچنين استفاده‌ي بهينه از منابع توليد، يكي از مهم ترين پيش نيازهاي تداوم و ظفريــابي فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني است. حال آن كه برنامه‌ريزي توليد و تصميم‌گيري درباره‌ي چگونگي تخصيص منابع در فرايند توليد و عرضه محصولات به بازار، نيازمند آگاهي دقيق از اطلاعات انبار است.
به همين خاطر است كه بسياري از سازمان‌ها و موسسات اقتصادي براي داشتن اطلاعات به هنگام وضعيت انبار و نظارت بر آنها، از نرم افزار انبار و حسابداري انبار بهره مي‌جويند.
در اين ميان، توجه به ارتباط نزديك و تنگاتنگ عملياتي و اطلاعاتي ميان سيستم‌هاي انبار، تداركات، توليد و فروش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و استفاده از نرم‌افزاري كارساز خواهد بود كه چنين ارتباطي را ميان سيستم‌هاي يادشده فراهم آورد.
نرم افزار حاضر به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه‌ي اطلاعات مديريت همكاران سيستم، به شايستگي اين قابليت را در خود دارد و نياز سازمان‌ها و موسسات اقتصادي را به خوبي برآورده مي سازد.