مقدمه حسابداری مدیریت استراتژیکی

در سر مقاله اي با موضوع خاص از اين مجله که به حسابداري مديريت استراتژيکي اختصاص داده شد (SMA)، تام کينز و کار (1996) مشاهده کردند که هيچگونه توافق عمومي در مفهوم اين اصطلاح وجود نداشت که در استفاده براي پانزده سال قبل به دنبال معرفي در متن سايموندز بوده است (1981). پانزده سال بعد، مشاهدات بر ارزش خود باقي ماند. نظر به اينکه ما ممکن است از قبل اين فقدان توافق عمومي را تاحدودي ناراحت کننده يافته باشيم، با داشتن فرصتي براي تحقيق و سهيم بودن در متن SMA در صورتحساب موقت، ما آماده ايم تا چنين عقيده ي مهمي را که نمي تواند و نبايد مورد هدف هرگونه تلاشي در مذاکرات باشد، تشخيص دهيم.
همانطور که عنوان اين مقاله نشان مي دهد، مفاهيم زيادي وجود دارد که مي تواند به SMA نسبت داده شود: بنابراين، هدف اين مقاله، بررسي SMA و تعدادي از متون مربوط به تلاش براي فراهم کردن اساس نظام مندتر براي ايجاد اين ايده ي جالب در سال هاي آتي مي باشد. اهميت اين فعاليت، تشخيص شکل گيري دوباره ي SMA در زمان متعددي ظاهر شده است اما به مقدار زيادي نامعلوم باقي مانده است. همانطور که در اينجا مشخص شد، هم حسابداري و هم مديريت استراتژيکي هر دو روش هاي چندرشته اي کامل مي باشند که در يک روش بسيار مفيد انسجام مي يابد.
مقاله با به کار گرفتن بازنگري اخير در مورد SMA شروع مي شود که ما بر اين باوريم که SMA هم تحول مثبت و منفي از اوايل دهه ي 1980 مي باشد. اين بازنگري به وسيله ي يک بحثي از ديدگاه هاي مختلف در مفهوم اصطلاح SMA دنبال مي شود که در طول اين زمان پيدايش يافته است. در بخش چهار، ما فرايند مفهوم سازي SMA را به صورت حسابداري براي مديريت استراتژيکي به وسيله ي روش هاي بحث مديريت، استراتژي و حسابداري شروع مي کنيم و اين را به وسيله ي بيان ايده ي مديريت استراتژيکي در بخش پنجم ادامه مي دهيم. تعدادي از مقدمات حسابداري براي مديريت استراتژيکي در متن SMA وجود دارند که در بخش 6 توضيح داده شده اند، در حاليکه در بخش هفتم، روش طرح استراتژي کاپلان و نورتون به صورت نمونه ي بارز حسابداري براي مديريت استراتژيکي بحث شده است. مقاله با يک تلاش براي تطبيق مفهوم نتيجه گيري مي شود که ما تاکنون براي SMA با معاني مفهوم سازي شده در کنار برخي افکارمان در مورد اينکه چگونه ايجاد مشتريان خود حسابداري ممکن است حسابداري را براي مديريت استراتژيکي تقويت کند، بازاريابي کرده ايم.  آموزشگاه حسابداري