حسابداري چند بعدي

حسابداري چند بعدي يك نوع از حسابداري رايانه اي مي باشد كه و وظيفه آن كنترل از صحت اعداد و ارقام مندرج در تراز نامه و اظهار نامه كاربرد كليدي دارد. بطور خلاصه در اين نوع از حسابداري زير سيستمها، سيستم مالي را كنترل و صحت عمليات را تائيد مي كنند.

1- مقدمه
براي شناخت بهتر حسابداري سه بعدي يا چهار بعدي يا چند بعدي ابتدا از حسابداري شروع مي کنيم. کلمه حسابداري به معناي محاسبه و نگهداشت حساب مي باشد. در طي قرون و اعصار گذشته روشهاي مختلفي به منظور جوابگوئي به نياز روز افزون بشر به حسابداري بوجود آمد و دامنه حسابداري وسيعتر گرديد. اکنون با پيدايش و پيشرفت سيستمهاي کامپيوتري نسل جديدي از حسابداري پديد آمده که ما اسم حسابداري چند بعدي يا چند طرفه را براي آن برگزيديم و علت آنرا در ذيل توضيح خواهيم داد. حسابداري تنها علم نيست و به فن و مهارت و تجربه هم بستگي دارد. حسابداري يعني:
طبقه بندي حسابها
ثبت به موقع
ضبط اسناد و مدارک
ارائه گزارشات يک بنگاه اقتصادي 

آموزشگاه حسابداري