انتخاب نرم افزار حسابداری شرکت های تولیدی

چگونه نرم افزار حسابداری مالی مناسب برای شرکت تولیدی خود انتخاب کنیم؟
یافتن و پیاده سازی نرم افزار حسابداری متناسب با عملیات تولید کار آسانی نیست.برای اینکار باید یک پروسه از پیش تعیین شده را دنبال کرد و سوالات درست را در جهت شفاف سازی از خود پرسید.این مقاله چند گام اساسی را در معرفی و انتخاب نرم افزار مالی – تولیدی مناسب را شرح می دهد.
گام اول
این سوال را از خود بپرسید که شما جه نوع شرکت تولیدی هستید؟ماهیت فعالیت شما به انتخاب نرم افزار حسابداری مربوط است.شرکت های تولیدی مانند :تولید انبوه،تولید بر مبنای سفارش،تولید بر اساس فرمول ساخت،تولید کننده تجهیزات مادرو…
گام دوم
پس از مشخص کردن ماهیت فعالیت باید به دنبال نرم افزارحسابداری باشید که با فعالیت های شما سازگار باشد.به دنبال تولید کنندگان نرم افزارهای مالی –تولیدی باشید که دارای اعتبار و تجربه کافی هستند.

انتخاب نرم افزار حسابداری تولیدی
گام سوم
با تجزیه و تحلیل عملیات تولید قسمتی از عملیات را انتخاب کنید تا برای امتحان نرم افزارهای حسابداری از آن استفاده کنید.این عملیات می تواند قسمتی از مراحل تولید یا مربوط به مسایل مالی از جمله گزارشات مربوط به مشتریان و فروشندگان یا عملیات خرید و فروش باشد.شاید بخواهید سیستم جدیدی را در مراحل کاری پیاده سازی کنید که می توانید از آن طرح استفاده کنید.
گام چهارم
لیستی از گزارشات مورد نیاز خود که دارای اولویت هستند را تهیه کنید. پس از پیاده سازی عملیات گام قبلی گزارشات مربوط به این عملیات را از نرم افزار حسابداری بگیرید. به عنوان مثال اگر قسمتی از مراحل تولید را پیاده کرده اید گزارشاتی از منابع مورد نیاز برای تولید بودجه شده و یا کسری مواد اولیه برای تولید مشخصی را از نرم افزار بگیرید.
گام پنجم
پیش نویسی از کدینگ خود تهیه کنید.این پیش نویس را با نحوه پیاده سازی کدینگ در نرم افزار مقایسه کنید.پیش نویس باید شامل اطلاعات ورودی برای تمام دپارتمان ها باشد.پس از پیاده سازی خروجی های مربوط به قسمت مالی نرم افزار را مورد بررسی قرار دهید که اطلاعات مورد نیاز شما را داشته باشد.
گام ششم
آخرین گام مشورت با منابع مختلف است.برای خرید نرم افزار مناسب می توانید با شرکت هایی که در صنعتی مشابه فعالیت می کنند کمک بگیرید اما گاهی این کار می تواند شما را گمراه سازد. حسابداران و مدیران مالی نیز می توانند راهنمای خوبی باشند.