تعریف حسابرسی چیست؟

اختلاف فاحش بين آنچه اغلب استفاده کنندگان از صورت حساب هاي مالي حسابرسي شده انتظار دارند که از مطالعه اين صورتحساب ها بدست آورند و آنچه حسابرسان مستقل اصرار دارند که در اختيار اين استفاده کنندگان بگذارند، هميشه يکي از حادترين مسائل موجود در دنياي حسابداران امروزي بوده است.

تعريف حسابرسي چيست؟
حسابرسي در مفهوم کلي آن عبارت است از : «فرآيندي که به وسيله آن شخص با صلاحيت مستقلي شواهد مربوط به اطلاعات قابل اندازه گيري مربوط به واحدي اقتصادي را به منظور تعيين و ارائه گزارش دربار? ميزان مطابقت بين آن اطلاعات و نتيج? مناسب دست يابد. افزون برآن حسابرس بايد داراي استقلال فکر باشد.» در هر حسابرسي که انجام مي شود بايد حدودي که مورد رسيدگي قرار مي گيرد به طور صريح و واضح بيان شود.
دوره حسابداري ويژه بازارکار