نقش حسابداران مديريت در محدوده شرکت

آموزشگاه حسابداري- همگام با ديگر نقش ها (فعاليت ها) در شرکت هاي امروزي ، حسابداران مديريت يک ارتباط گزارش دهي دوگانه دارند . حسابداران مديريت به عنوان همکار (شريک) استراتژي ، و تهيه کننده تصميم بر اساس اطلاعات عملياتي و مالي ، مسئول اداري تيم کاري و در عين حال (به طور همزمان) ملزم به گزارش ارتباطات و مسئوليت ها سازمان مالي شرکت مي باشند .
فعاليت حسابداران مديريت اقداماتي شامل پيش بيني وطراحي ، تجزيه وتحليل اختلاف عملکرد ، و مرور و بررسي هزينه هاي ذاتي در مشاغل مي باشند و افرادي هستند که توانايي حسابداري دوگانه هم براي براي مالي و هم گروه (تيم) کاري دارند .
مثال هايي از وظايف شرکت چيزي است که که توانايي حسابداري ممکن است طي آنها براي گروه مديريت شغلي ، معني بيشتري پيدا کند .

بخش مالي شرکت توسعه اي از هزينه يابي توليد جديد ، تحقيق عمليات ، اندازه هاي تحريک شغل ، برگه هاي حسابداري مديريت فروش و تجزيه وتحليل توانايي سود دهي (سود مندي) است .