سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه

خلاصه مشخصات :
امكان اجراي عمليات در اطلاعات مالي سالهاي فعال
امكان نگهداري اطلاعات مالي بصورت سنواتي و دستيابي به آنها در زمان هاي دلخواه
امكان ورود اطلاعات بودجه و مقايسه آن با عملكرد (اسناد مالي)
امكان ثبت اطلاعات در ريز ترين سطح (ضمائم) و كنترل آنها براساس قانونمندي تعريف شده براي حساب مربوطه
امكان ويرايش اطلاعات وارده بصورت Online و Batch
كنترل مراحل گردش اسناد جهت تائيد در سلسله مراتب سازماني
امكان شبيه سازي اسناد (تهيه اسناد جديد) از مجموعه اطلاعات اسناد سالهاي مختلف و اعمال تغييرات عمومي در آنها
ادغام اسناد و توليد سند واحد
مرتب سازي اسناد برحسب تاريخ و اختصاص شماره سند جديد
امكان تهيه گزارشات مالي از اطلاعات يك يا چند سال مالي بدون ضرورت ثبت دائم (بروزآوري) اسناد
امكان معرفي حسابها و مراكز با ساختار دلخواه (4 جدول متمايز مشتمل بر 27 رقم)
تعريف قانونمندي و صفات مترتب بر هر حساب در ثبت هاي مالي (مقدار ، شماره ، زمان ، …)
صدور اتوماتيك اسناد افتتاحيه در سطوح دلخواه و صفات مورد نظر
امكان تغيير نمايش و نحوه دريافت اطلاعات بصورت فارسي و لاتين
تعريف ارزهاي مختلف و دريافت نرخ روزانه ارزها
دريافت مقادير ارزي مختلف در خطوط مختلف سند مالي و تبديل آن به ارز رايج
....