مقایسه حسابرسی عملکرد با حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسي عملکرد برخلاف حسابرسي صورت هاي مالي داراي اهداف و رويکردهاي کلي تري است. حسابرسي عملکرد حرفه اي مستلزم انواع مهارتهاست و داراي يک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازماني و ارزيابي تمام جوانب يک سازمان است. بخشهاي مالي و حسابداري، توليد، مهندسي و کنترل موجودي، خدمات مشتريان، اعتبارات، خريد، پرسنلي و اداري، پردازش اطلاعـات و بازاريـابي و فروش از قسـمتهايي هستند که مي توانند مشمول حسابرسي عملکرد قرار گيرند.
حسابرسي عملکرد حدود بيشتري از مسئوليتهاي مديريت را شامل مي شود و هدف آن تعيين فرصتهايي براي کارايي و صرفه اقتصادي بيشتر و بهبود اثربخشي در اجراي روشها و عمليات است.
حسابرسي عملکرد به عنوان يک شکل مدرن حسابرسي در مقايسه با حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي رعايت، است.
تفاوت اصلي بين حسابرسي عملکرد و حسابرسي سنتي در نقش حسابرس است که در حسابرسي عملکرد نقش حسابرس بيشتر ارزيابي فعاليتها است.
از تفاوتهاي حسابرسي مالي و حسابرسي عملکرد مي توان به نحوه مديريت آن نيز اشاره کرد که حسابرسي مالي طي يک چرخه سالانه تکراري انجام مي شود در صورتي که حسابرسي عملکرد به صورت پروژه مجزا انجام مي‌شود.
يکي ديگر از تفاوتهاي موجود بين اين دو نوع حسابرسي در سطح استاندارد بودن آنهاست که در آن طرح ريزي حسابرسي عملکرد در قالب يک شکل استاندارد ثابت بسيار مشکل است.
حسابرسي عملکرد همواره داراي رهنمودهاي لازم براي نقاط ضعف مربوط به عملکرد مديران است و به مديران واحد اقتصادي کمک مي کند تا براي غلبه بر مشکلات و مسائل خود توصيه هاي لازم را به دست آورند و به اين ترتيب زمينه براي بهبود و بهسازي اجراي يک طرح، برنامه يا عملکرد سازمان و ارتقاي کيفيت اجراي کارها هرچه بيشتر و بهتر فراهم شود.
حسابرسي عملکرد بر خلاف حسابرسي صورتهاي مالي، کمي بوده و عامل تجزيه و تحليل در آن جايگاه خاصي دارد و نيز ضمن کمک به تخصيص بهينه منابع واحد اقتصادي، محدوديت فزوني منافع بر مخارج را بيشتر مدنظر قرار مي دهد .  آموزشگاه حسابداري