مبدإ پيدايش حسابداری

حسابداري هزينه به طور متمادي استفاده مي شد تا به مديران كمك كند هزينه هاي جاري يك كارتجاري را درك كنند آغازپيدايش حسابداري نوين هزينه به طور رسمي درطول زمان انقلاب صنعتي بود واين درست در زماني بود كه پيچيدگيهاي جاري يك طرح تجاري در مقياس بزرگ به توسعه سيستمهايي براي ثبت و تعيين مسير هزينه ها منتهي گرديد تا به مالكان شركتهاي تجاري و مديران آنها كمك كند تصميمات لازم را اتخاذ كنند . در ابتداي عصر صنعتي اكثر هزينه ها مشتمل بر هزينه يك فعاليت تجاري بود چنانچه حسابداران نوين به سبب اينكه اين هزينه ها مستقيماً با مقدار محصول قابل تغيير بود به آنها هزينه هاي متغير نام نهادند . پولي كه صرف انجام كار / تهيه مواد خام و غيره مي شود در يك تناسب مستقيم با محصول توليد شده ازعوامل موثرجاري در يك كارخانه مي باشد مديران مي توانند به سهولت كل هزينه هاي متغير را براي يك محصول محاسبه كنند و آنها مي توانند ازاين هزينه ها به عنوان يك راهنماي اوليه براي فرآيندهاي تصميم گيري خود استفاده كنند.

تعدادي از هزينه هاتمايل دارند تا حتي در طول دوره هاي زماني پركار به سمت هزينه هاي متغير نا برابر كه با حجم كار صعود و نزول مي كند به طور يكسان حركت كنند.

با گذشت زمان ، اهميت اين هزينه هاي ثابت براي مديران مهم تر گرديد نمونه هايي از هزينه هاي ثابت شامل هزينه استهلاك دستگاه و ابزارهاي صنعتي و هزينه واحد هاي اداري همچون هزينه تعميرات ، هزينه استفاده ازابزار آلات صنعتي هزينه كنترل محصول ، هزينه خريد ، هزينه كنترل كيفيت ، هزينه انبار و حمل ونقل محصول مي باشدو در ابتداي قرن بيستم \ اين هزينه ها (ثابت) در اكثرفعاليتهاي تجاري داراي اهميت جزئي بودند ، با وجود اين در قرن بيست ويكم غالباً اين هزينه ها نسبت به هزينه هاي متغير يك محصول اهميت بيشتري پيدا نمود و اين هزينه ها در صورتيكه در سطح رنج گسترده اي ازمحصولات توزيع گردد منتهي به اتخاذ تصميمات ناگوار از جانب مديران مي گردد مديران بايد درك لازم را ازهزينه هاي ثابت دارا باشند تا در جهت تصميم گيري در مورد محصولات و قيمت گذاري بر روي آنها اقدام كنند . براي مثال يك شركت واگن هاي ريلي خطوط راه آهن را توليد مي كند و فقط داراي يك محصول مي باشد اين شركت براي توليد هر واگن نياز دارد تا 60 دلار ازمواد خام و قطعات واگن را خريداري كند و به هر كارگري 40 دلار دستمزد پرداخت كند بنابراين هزينه متغيركل براي هر واگن 300 دلار مي شود با علم به اينكه ساخت يك واگن مستلزم پرداخت هزينه بالغ بر 300 دلار مي باشد ، مديران نمي توانند بدون كاهش هزينه هاي مالي هر واگن فروش زير قيمت داشته باشند هر گونه افزايش قيمت بيش از300 دلار يك عامل موثر براي افزايش هزينه هاي ثابت شركت مي شود اگر به قولي هزينه ثابت براي اجاره بهاي محل شركت ، بيمه و حقوق مالك تجاري شركت بالغ بر 1000 دلار در هرماه شود بنابراين شركت مي تواند با يك هزينه كلي در حدود 300 دلار 5 واگن در هرماه را به فروش برساند (با قيمت هر واگن 600 دلار)يا شركت قادر مي شود با هزينه كلي بالغ بر 4500 دلار حدود 10واگن را به فروش برساند(با قيمت هر واگن 450 دلار) و در اين دو مورد شركت مي تواند به سودي در حدود 500دلار دست يابد . آموزشگاه حسابداري