قابلیتهای نرم افزار حسابداری و انبارداری

صدور فاکتورخرید وفروش
ثبت دریافت وپرداخت روزانه
امکان تعریف سال مالی
امکان استفاده از بارکد
امکان گروه بندی کالاها
تعریف هزینه ها وبرداشتها
ترازنامه وعملکرد سود وزیان
تعریف انبارهای متفاوت
تعریف صندوقهای متفاوت
امکان چاپ کلیه گزارشات وفاکتورها
امکان طراحی فاکتوربراساس نظر خودتان ، امکان چاپ بر روی فرم فاکتور آماده
امکان پشتیبان گیری به صورت فشرده سازی شده برروی هارددیسک وفلاپی
گزارشات گوناگون ازبخشهای مختلف ، خرید ، فروش ، دریافت ، پرداخت ، چک ، درآمد ، انباروصندوق به صورت کلی یادربازه زمانی خاص
نمودارها وگرافهای گوناگون از بخشهای مختلف
امکان جستجو براساس نام وکد درهمه قسمتها
سیستم گارانتی کالاها ، فاکتور تعميرات و خدمات به صورت کامل
سيستم ويزيتورها
امکان انتقال حسابها به یکدیگر
امکان تنظیم وتغییرمحیط برنامه
قابلیت استفاده به عنوان حسابداری ساده تولید
امکان صدور فاکتوربرگشت از خرید وفروش (ویرایش فاکتور)
امکان استفاده برای چند حسابداری - انبارداری مستقل
امکان تعریف کاربران باسطح دسترسیهای متفاوت
امکان دیدن عملیات اپراتورها برای مدیر
امکانات ویژه ازجمله دفترتلفن ، دفتر یادداشت وماشین حساب با امکان شماره گیری اتوماتیک توسط مودم و ضبط مکالمه های تلفنی
ودهها امکان دیگر