حسابداری داخلی یا مدیریتی

در متن SMA، اصطلاح SMA به حسابداري داخلي يا مديريتي اشاره مي کند که با اقدامات لازم براي اطلاعات حسابداري در مديريت براي يک دامنه اي از اهداف بررسي مي شود، هزينه يابي هزينه، عملکرد مديريت مالي را با ضرورت اطلاعات براي ارزيابي سهام و اهداف مشابه فراهم کرده است.
حسابداري مديريت به صورت يک توسعه ي اخير، دامنه ي وسيع تري از اطلاعات را براي بسياري از عملکردهاي مديريتي فراهم مي کند. علاوه بر آن، اطلاعات کنترل مديريتي، شامل معاملات داخلي، محاسبات عملکرد شرکت و مزاياي مديريتي مي باشد. شکلي که چنين اطلاعاتي در آن انجام گرفته است، کيفي مي باشد، در حالي که در مورد اطلاعات کنترل مديريتي، اين موضوع آشکار مي باشد. در کل حسابداري، سهام بسيار زياد در تجارتي که ممکن است حسابداري مديريتي قديمي را طراحي کند، مي باشد. تغيير از حوزه ي استراتژي به حوزه ي مديريت استراتژيکي همانطور که در بالا توضيح داده شد، براي حسابداري مديريتي و همه ي کساني که به آن عمل مي کنند، اهميت دارد. فرايند مديريتي استراتژي سازماني به مفهوم انتظارات جديد مي باشد که وجود دارند.
حسابداري مديريتي، يک عامل استراتژيکي مي باشد که روش چند عملکردي را براي چالش هاي مديريتي کارآمد موجب مي شود. ادعاهايي که روش مديريت مالي به کارآمدترين روش براي چالش هاي مديريتي مجهز مي کند، اکنون کنار گذاشته شده اند. در نتيجه، نقش حسابداري مديريتي، براي فراهم کردن اطلاعاتي مي باشد که مربوط به وظيفه ي مديريت استراتژيکي مي باشد، چون همانطور که در بالا توصيف شد، در عمل ممکن است شکل گيري هاي بسيار مختلفي بستگي به چگونگي تصميم گيري مديريت هاي منحصر بفرد براي دنبال کردن اهداف مشترک شان، در نظر گرفته باشند.
امکان يک مفهوم متفاوت و جديد و کامل از SMA وجود دارد که خردمندانه تر از موارد معرفي شده در آغاز مقاله مي باشد. SMA اکنون به صورت شرايط اطلاعات حسابداري (مديريتي) در حمايت از فرايند مديريت استراتژيکي قابل تشخيص مي باشد. چون شکل هاي بسيار ممکني وجود دارد که فرايندها مي تواند در عمل انجام گيرند، شکل هاي ممکن بسياري وجود دارد که اطلاعات حسابداري لازم را ممکن است در نظر بگيرند.
تا زمانيکه عملکرد مديريت مالي، قادر به فراهم کردن اطلاعات مفيد (يا مرتبط) در حمايت از مديريت استراتژيکي باشد، تاثيرش کاهش مي يابد. به طور قابل ملاحظه اي، قابل تصور مي باشد که ديگر عملکردهاي مديريتي ممکن است قادر به فراهم کردن اطلاعات حسابداري جايگزين براي اين هدف، بر اساس درک و تجربه از آنچه که حسابداري ممکن است در بر داشته باشد، مي باشد. در يک حوزه اي از مديريت استراتژيکي، هيچ اعتباري وجود ندارد که اطلاعات حسابداري مديريتي به سادگي بر اساس استفاده در زمان قبلي پذيرفته شده باشد. در نتيجه، SMA در نظر گرفته شده به صورت مديريت استراتژيکي در بسياري از طرح ريزي ها وجود خواهد داشت، يک نتيجه گيري مشابه که در لانگ فيلد اسميت به دلايل مختلفي مي باشد.  آموزشگاه حسابداري