معرفی اشخاص در نرم افزار هلو

براي ثبت اطلاعات کليه اشخاصي که با شما مراوده تجاري دارند، (به عنوان مثال خريداران يا فروشندگان) از اين قسمت استفاده نماييد. از اطلاعات وارد شده در اين قسمت، هنگام صدور فاکتور و انجام عمليات مالي در برنامه استفاده خواهد شد.

در اين قسمت مي‌توانيد طرف حسابهاي خود را به دو روش فردي و ليستي وارد نماييد. توجه نماييد گزينه ورود ليست اشخاص فقط در ابتداي دوره فعال است به منظور تعريف طرف حساب به صورت فردي دکمه طرف حساب جديد را کليک نموده و در فرم طرف حساب، نام طرف حساب و مبلغ بدهکاري يا بستانکاري ابتداي دوره را ثبت، سپس تاييد نماييد. در قسمت نام مستعار مي توانيد نام تجاري، القاب يا ساير نامهاي مستعار شخص را تعريف نماييد.

در قسمت مشخصات شخصي مي‌توانيد مشخصاتي چون کد اقتصادي، کد، تلفن، تلفن همراه و غيره را وارد نماييد. ورود کد الزامي نبوده ولي تعريف آن هنگام جستجوي شخص براساس کد، مؤثر و قابل استفاده مي‌باشد، در صورت عدم تعريف کد، سيستم به صورت خودکار از کد (0001) به بعد را به ترتيب براي افراد، در نظر مي‌گيرد. در صورتي که بخواهيد کد طرف حساب را تغيير دهيد و کد انتخابي، قبلاً در برنامه ثبت شده باشد، برنامه به شما پيغامي مبني بر تکراري بودن کد، نمايش مي دهد. در صورت مکث موس در اين قسمت، کد سرفصل حسابداري طرف حساب نيز مشاهده مي‌گردد. طرف حسابهاي تعريف شده در صورت حسابهاي معين زير مجموعه سر فصل کل شماره 103 يعني بدهکاران/ بستانکاران، به طور اتوماتيک ثبت مي‌شوند. به طور مثال کد سرفصل حسابداري آقاي احمدي که به عنوان اولين شخص در برنامه تعريف شده است، 1030001 مي‌باشد.

با کليک بر روي دکمه ساير امکانات دو گزينه درج در دفتر تلفن و جستجو بر اساس تلفن ديده مي‌شود که به توضيح آنها مي‌پردازيم.

يا انتخاب گزينه درج در دفتر تلفن، پيغامي مبني بر ثبت اطلاعات شخص در دفتر تلفن نمايش داده مي‌شود که با کليک بر روي دکمه بله اطلاعات شخص در دفتر تلفن ثبت خواهد شد.

با انتخاب گزينه جستجو براساس تلفن مي توانيد شخص را براساس شماره تلفن آن جستجو نماييد.

در قسمت مشخصات مالي، مي‌توانيد اطلاعات مالي مربوط به يک طرف حساب را وارد نماييد. در قسمت درصد تخفيف مي‌توانيد براي طرف حساب، درصد تخفيف مشخص نماييد، اين درصد هنگام صدور فاکتور و فاکتور برگشتي به حساب شخص مورد نظر منظور مي‌گردد. در قسمت کادر حد اعتبار مي توانيد مبلغي را به عنوان اعتبار مالي طرف حساب تعيين نماييد، با انجام اين عمل و فعال نمودن گزينه اخطار سقف اعتبار شاخص از منوي اطلاعات اول دوره/ تنظيمات نرم‌افزار/ طرف حساب (در اول دوره) با منوي تنظيمات مديريتي/ تنظيمات نرم‌افزار / طرف حساب (در طي دوره)، چنانچه ميزان بدهي طرف حساب بيشتر از حد اعتبار باشد قبل از تاييد سند، سيستم به طور اتوماتيک هشدار خواهد داد. در قسمت جمع تخفيفات تا کنون مبلغي که شخص تا آن زمان تخفيف گرفته است، را وارد نمايد. در قسمت مانده بدهکاري يا بستانکاري، مي‌توانيد تراز نسيه اول دوره طرف حساب را وارد يا اصلاح نماييد. اين گزينه تنها در اول دوره فعال است.

در قسمت تعريف نوع حساب مي‌توانيد تعيين نماييد که شخص مذکور خريدار يا فروشنده است.

پس از ثبت اطلاعات يک شخص در صورتي که بخواهيد نام شخص را اصلاح نماييد، بايد بر روي دکمه اصلاح نام شخص کليلک نموده و در صوتي که مايل به حذف شخص مورد نظر باشيد، بايد بر روي دکمه حذف طرف حساب کليک نماييد.

پيش از اين ذکر کرديم که مي‌توانيد اشخاص را به منظور سرعت عمل بيشتر به صورت ليستي نيز در برنامه تعريف نماييد. براي تعريف ليستي اشخاص دکمه ورود ليست اشخاص را کليک نماييد. فرم ورود ليست اول دوره طرف حسابها نمايش داده خواهد شد که مي‌توانيد نام طرف حساب و مبلغ بدهکاري يا بستانکاري ابتداي دوره افراد را همراه با کد دلخواه ثبت و سپس تاييد نماييد. آموزش نرم افزار هلو

در همين صفحه با کليک بر روي دکمه گزارش ليست فوق مي‌توانيد از طرف حساب‌هاي تعرف شده در برنامه گزارش تهيه نماييد.

براي تهيه گزارش از اشخاص تعريف شده در برنامه از مسير اطلاعات اول دوره / گزارش اطلاعات وارد شده/ اشخاص استفاده نماييد. با انتخاب اين گزينه، فرم انتخاب شروط براي تهيه گزارش نمايش داده مي‌شود که مي‌‌‌توانيد براساس کد طرف حساب، مانده بدهکاري يا بستانکاري يک شخص خاص و جمع تخفيفات از طرف حساب‌ها گزارش تهيه نماييد.