ویژگیهای مطلوب نرم افزار انبار و اموال چیست

معرفی گروهی کالاها معرفی انبارها به همراه نوع انبار
نرخ گذاری استاندارد برای کالا روش قیمت گذاری در سطح انبار
قابلیت تعریف طول کد کالاها تعریف حساب معین وتفضیلی مرتبط با انبارداری
فعال یا غیر فعال کردن کالا قابلیت فعال کردن انبار ویا مشخص کردن انبارهای ریالی
معرفی مقدار سرک برای کالا بصورت درصدی شماره سریال اسناد انبار به تفکیک انبارها یا بطور کلی
معرفی واحدهای اندازه گیری ، معرفی بسته بندی کالا ،
به همراه قابلیت معرفی چهار مشخصه خاص برای کالا با عناوین پویا وقابل تغییر
معرفی مشخصات جزء برای کالا (سریال کالا، شماره فنی ، کد محل کالا ، شماره بارکد ، کد قدیم)
معرفی واحد شمارش فرعی وضریب تبدیل و هشدار درمورد حداکثر موجودی ، حداقل موجودی ، نقطه سفارش
رسید وحواله انبارها:
معرفی انواع رسید ( اول دوره ، برگشت از مصرف ، برگشت از فروش) مرتبط با حسابداری
صدور رسید تعدادی وریالی در سطح انبارها
صدور حواله ها به تفکیک نوع (مصرف داخلی ، حواله امانی، مرجوعی خرید)
تعریف نوع مصرف انبار
صدور حواله تعدادی در سطح انبارها به ریز نوع مصرف
حواله انبار به انبار
عملیات انبارگردانی:
چاپ تک
ورود اطلاعات شمارش شده
لیست مغایرت و...
عملیات مالی:

صدور سند مالی انبار بطور جمعی خودکار
تعیین قیمت قطعی اسناد استاندارد
صدور سند انحراف از استاندارد
معرفی ساختار کد کالا
قابلیت معرفی الگوی سند مالی برای رسید انبار
قابلیت معرفی الگوی سند مالی برای حواله انبار
گزارشات:

جستجوی کلیه اقلام رسید وحواله وگزارشات مرکب
گزارش عملکرد کالاها
گزارش کاردکس انبار
گزارش موجودی کالا
گزارش نوع مصرف در مراکز هزینه
گزارش خروج کالابراساس نوع مصرف
گزارش نوع مصرف با حسابهای تفضیلی
گزارش نوع رسید با حسابهای تفضیلی و...