نرم افزارخزانه داری (دریافت و پرداخت و چک)

بهبود نقدینگی شرکت درعین ایجاد ارتباط مناسب با خریداران و فروشندگان نیازی است که همه شرکتها با آن روبرو هستند.

در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در مورد فروشندگان و خریداران و نحوه ایجاد ارتباطات صحیح برای بهینه ساختن تسهیلات اعطایی به مشتریان نکته بسیار مهمی در بازار رقابت امروز می باشد.

سیستم دریافت و پرداخت یک نرم افزار قابل اعتماد و تثبیت شده ای است که به شما اجازه می دهد تا منابع خود را بدرستی مدیریت کنید و با اعمال کنترل های قویتر، هزینه های خود را کاهش دهید. توسط سیستم خزانه داری می توانید از اطلاعات به نحو موثرتری استفاده نموده و در نتیجه با مدیریت ارتباط خود با مخاطبین و مدیریت بهینه وجوه نقد و چک به تجارت خود رونق ببخشید.

نرم افزار ارزی

بسیاری از شرکتها بدلیل پیچیدگی و زمانگیر بودن روشهای جاری به روشهایی با کارایی کمتر اکتفا می کنند،  می توانید پیچیدگی ها را به نرم افزار، و ارائه ایده ها و طرحهای پیچیده و کارآمد را به مدیرانتان بسپارید .

نرم افزار ارزی از مجموعه سیستمهاشما را قادر می سازد که کلیه عملیات روزانه خود را بصورت چند ارزی در سیستم ثبت نمائید و علاوه بر امکانات ارز پایه از امکانات ارز دوم پیش بینی شده در سیستم نیز بهره مند شوید.