حسابداری در ايران

در حوزه نظري تحت تأثير جريانات پازيتيويسم رشد کمّي زيادي کرده‌است و پايه گذاري تحصيلات تکميلي با اين نگاه به حسابداري صورت گرفته و توسعه يافته‌است. با اين وصف تعريفي از حسابداري در ايران غالب است که مضمون و محتواي آن صرف نظر از چينش يا تفاوت ظاهري الفاظ آن براي همه دانش آموختگان حسابداري ايران شناخته شده‌است.
بر اساس اين تعريف: حسابداري عبارت است از فرآيند شناسايي، جمع آوري، ثبت، طبقه بندي، تلخيص، گزارشگري، و تحليل رويدادهاي مالي يک شخصيت اقتصادي در يک دوره مالي معين بر اساس واحد پول ملي.
اين تعريف ترجمه کاملي است از تعاريف مختلفي که از حسابداري در عصر پازيتيويسم يعني دهه‌هاي ?? الي ?? سده پيشين در دنيا رواج داشته‌است.
سيد حسن سجادي نژاد و همچنين اسماعيل عرفاني و دکتر عزيز نبوي از بنيانگذاران حرفه حسابداري در ايران به شمار مي‌روند که با تأسيس مدرسه عالي حسابداري شرکت ملي نفت و موسسه عالي حسابداري توانستند بيش از ???? دانش آموخته رشته‌هاي حسابداري و حسابداري دولتي و حسابرسي پرورش دهند.  دوره حسابداري ويژه بازارکار