نرم افزار مدیریت مراکز و پروژه

مکان معرفی مراکز که اصطلاحاً در سیستم مالی از آنها به عنوان حسابهای شناور نام برده میشود یکی از ویژگیهایی است که توانایی یک سیستم مالی را بالا برده و توسط آن علاوه بر اینکه از تعریف مجدد حسابهای تکراری پرهیز می شود، همواره میتوان از سیستم طی یک گزارش وضعیت مانده حساب یک حساب تکرار شونده را گزارشگیری نموده و دیگر نیازی نیست جهت تهیه گزارش های ویژه مدیریتی ،اطلاعات و آمار چندین گزارش را جداگانه تهیه و در هم ادغام نمود.

گزارش مانده حساب یک مرکز، ترازهای متنوع و چند سطحی مراکز، سود و زیان مراکز و گردش حسابهای مرتبط با مراکز همگی از تواناییهای ممتاز نرم افزار می باشند .

نرم افزار تجمیع عملیات مالی و حسابداری تلفیقی

زیر سیستم تجمیع عملیات، ابزار توانمندی است که مدیران سازمانها را قادر می سازد از مجموع عملیات شرکتهای تابعه خود به سرعت و سادگی و در هر لحظه گزارشهای تلفیقی تهیه نمایند .

مجموعه گزارشهای تلفیقی پیش بینی شده در نرم افزار ، امکان رویت مجموع عملکرد شرکتهای زیر مجموعه را به طور یکجا میسر می سازد .

جهت تهیه گزارشهای تلفیقی الزامی به یکسان بودن تک به تک کدینگ حسابداری نمی باشد و حتی سرفصلهای حسابداری شعب میتوانند در هنگام تلفیق بطور خودکار ایجاد شوند.