حسابداري مديريت

آموزشگاه حسابداري- حسابداري مديريت با قوانين و استفاده از اطلاعات حسابداري براي مديران در محدوده سازمانها مرتبط مي با شد تا آنها را به وسيله مبنايي براي تصميم گيريهاي مسبوق (مطلع) شغلي آماده کند که به آنها اين امکان را مي دهد تا در مديريت و عوامل کنترلي خود تجهيز شوند .

برخلاف اطلاعات حسابداري مالي ، اطلاعات حسابداري مديريت :
0-معمو لاً محرمانه است و مديريت مورد استفاده قرار مي گيرد بجاي آنکه بطور عمومي گزارش شود.
0 به جاي مبناي بر تاريخ (گذشته) نگاه به جلو دارد.
0 به صورت واقع بيني محاسبه شده و سيستم هاي اطلاعات مديريت و کنترل هاي داخلي را به جاي توافق با استانداردهاي حسابداري مورداستفاده قرار مي دهد اين امر به دليل تأکيدات مختلف است مبني بر اينکه : اطلاعات حسابداري مديريت در محدوده يک سازمان نوعاً براي تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد .

تعريف :
براساس منشور مؤسسه حسابداري مديريت (CIMA) ، حسابداري مديريت فرايندي براي شناسايي ، اندازه گيري ، ذخيره سازي تجزيه وتحليل ، آماده سازي ، تفسير و ارتباط اطلاعات استفاده شده مي شود که براي طراحي ، ارزيابي وکنترل در محدوده يک نهاد و براي اطمينان از استفاده مناسب از آنها وتوانايي حسابداري براي آن منبع (منابع اقتصادي) توسط مدير مورد استفاده قرار مي گيرد .
همچنين حسابداري مديريت متضمن آماده نمودن گزارشات مالي براي گروههاي غير مديريت مانند سهامداران ، بستانکاران ، وکلاي تنظيمي و مراجع مالياتي مي باشد (واژگان اداري CIMA) .
مؤسسه امريکايي حسابداران عمومي (AICPA) بيان مي دارد که حسابداري مديريت عملاً در سه محدوده گسترش مي يابد
0 مديريت استراتژي – گسترش نقش حسابداري مديريت به عنوان يک استراتژي در سازمان

. مديريت عملکرد – توسعه فعاليت تصميم گيري شغلي و اداري عملکرد سازمان

0 مديريت ريسک (خطر ) شرکت در پيکره ها و فعاليت ها براي شناسايي ، اندازه گيري اداره و گزارش خطرات براي دستيابي به اهداف سازمان

مؤسسه حسابداران مديريت تاًييد شده (CIMA) بيان مي دارد .

يک حسابدار مديريت ،دانش حرفه اي و مهارت خود را براي آماده سازي و ارائه مالي و ديگر اطلاعات جهت گيري تصميم در يک روش مانند کمک به مديريت در فرمول سازي سياست ها ودر طراحي وکنترل انجام وظايف بکار مي گيرد .

بنابراين حسابداران مديريت به عنوان ,,خلاقان ارزش ،، در ميان حسابداران معروف هستند .

آنها بسيار علاقه مند به نگرش به آينده و اخذ تصميماتي هستند که بر آينده سازمان تصميم مي گذارند به جاي اينکه به نگارش (ضبط) تاريخي (سوابق) و قبول جنبه هاي حرفه اي بپردازند .

بنابراين دانش و تجربه حسابداري مي تواند از حوزه ها و عوامل مختلف در محدوده يک سازمان مانند ميريت اطلاعات ، خزانه داري ، مميزي بهره وري ، بازار يابي ، ارزيابي ، قيمت گذاري ، لجستيک و... مي باشد .

اهداف :
فرمول بندي ( قاعده سازي ) استراتژي
طراحي و ايجاد فعاليت شغلي
کمک به تصميم گيري
استفاده مطلوب از منبع ( اقتصادي )
حمايت از عملکرد گزارش هاي مالي
صيانت از دارايي