سیستم حسابداری بانکی

حسابداري داراي تريليون دارايي در سراسر جهان است، و سيستم بانکي بخشي حياتي از اقتصاد جهاني است. در حالي که پول در حال تغيير است و پول وام به عنوان قديمي ترين عنوان پول است، قدمت بانکداري به قرن 15 قرون وسطي ايتاليا مي رسد، و نقش مهمي در ظهور دولت ايتاليا به عنوان قدرت اقتصادي جهان ايفا کرده است. از آن زمان، سلامت اقتصاد به سلامت بانک وابسته شده است.
بانک ها تنها بخشي از موسسات مالي جهان ، در کنار بانک هاي سرمايه گذاري، شرکت هاي بيمه، شرکت هاي مالي، مديران سرمايه گذاري و شرکت هاي ديگر که سود حاصل از سرمايه گذاري پول هستند. بانک بين سپرده گذاران که عرضه سرمايه و وام گيرندگان که خواهان سرمايه به عنوان واسطه هاي مالي هستند. دوره حسابداري ويژه بازارکار

مفاهيم اقتصادي سيستم حسابداري در بانکها
حل و فصل پرداخت
هر روز ميليون ها نفر از معاملات مالي در کشورها وجود دارند، برخي از انجام معاملات با پول کاغذي، و بسياري ديگر با چک، انتقال و انواع پرداخت هاي الکترونيکي مختلفي انجام مي شود.
ميانجي گري اعتباري
بانک نقش مهمي به عنوان واسطه هاي مالي بازي مي کند. بانک جمع آوري پول از سپرده گذاران، در اصل قرض پول، و پس از آن به طور همزمان آن را به ديگر وام گيرندگان قرض مي دهد. اين امر به ويژه مهم در هنگام ارزش دارايي کاهش مي يابد. به عنوان کاهش ارزش دارايي ، کساني قادر به سرويس بدهي که دارايي کمتر دارند، که به نوبه خود باعث مي شود آن را مشکل تر براي وام گيرندگان به قرض گرفتن و کاهش ظرفيت وام دهي شود. کاهش در جريان اعتبارات از محافظ به اسپندر و کاهش در فعاليت هاي اقتصادي است. در همان زمان، اغلب بانک ها که بايد سرمايه را افزايش دهند پيدا مي کنند ، و نيازهاي سرمايه خود را از کساني که پس انداز در دسترس دارند به رقابت مي پردازند.
بلوغ انتقال
تحول بلوغ بخشي از آنچه بانک به صورت روزانه انجام داده است، مي باشد. بسياري از سرمايه گذاران حاضر به سرمايه گذاري به صورت کوتاه مدت هستند، اما بسياري از پروژه هاي نياز به تعهدات مالي دراز مدت مي باشد. به عنوان مثال، وام مسکن، اغلب داراي بيش از 30 سال بازپرداخت است. با انجام اين کار، بانک ها تبديل بدهي با سررسيد بسيار کوتاه (سپرده) به اعتبارات با سررسيد بسيار طولاني (وام) مي کنند، و تفاوت در نرخ را به عنوان سود جمع آوري مي کنند.

توليد پول
يکي از حياتي ترين نقش هاي بانک در توليد پول است. نکته مهم، ايجاد پول در سطح بانک هاي خصوصي است همان چيزي که به عنوان “چاپ پول” است و نرخ ارز فقط يک نوع پول است. در عوض، بانک با ايجاد پول از طريق بانکداري کسري خود را ذخيره مي کند. بانکداري ذخيره کسري يک مفهوم کليدي براي درک بانکداري مدرن و ايجاد پول است.