تعاریف اولیه حسابداری به شکل ساده

دفتر روزنامه : تمامي معاملات روزانه واحد تجاري به ترتيب تاريخ وقوع رويداد در اين دفتر به شکل خاصي که بعداً خدمتتان خواهم گفت ثبت مي شوند.
دفتر کل : معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته اي يک بار به دفتر کل منتقل مي شوند.
حساب : به منزله پرونده اي مفصل از تغييراتي است، که در يک دارائي خاص يا يک بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه، طي يک دوره زماني معمولاً يک سال رخ مي دهد و ابزار اصلي ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالي است.
حساب به شکلT : معمولا براي خلاصه کردن يک حساب از شکل T استفاده مي شود که به سمت راست آن بدهکار و به سمت چپ آن بستانکار مي گويند.
بدهکار : سمت راست هر حساب را بدهکار يا گيرنده انتفاع مي گويند.
بستانکار : سمت چپ هر حساب را بستانکار يا دهنده انتفاع مي گويند.
دارايي : شامل منابع اقتصادي واحد تجاري هستند که انتظار ميرود در آينده منافعي براي مالک يا مالکان آن داشته باشد.
بدهي : به حقوق (جمع حق) مالي اشخاص غير از مالکان نسبت به دارائي هاي يک واحد اقتصادي را بدهي مي گويند.
سرمايه : حق يا ادعاي مالک يا مالکان نسبت به دارائي هاي يک واحد تجاري را مي گويند.
سال مالي : در حسابداري معمولاً يک سال شمسي را بعنوان سال مالي انتخاب ميکنند ولي گاهي از دوره هاي 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نيز استفاده مي شود که به آن ها دوره مالي مي گويند. آموزشگاه حسابداري
معادله حسابداري : دارائي = بدهي + سرمايه (راجع به اين معادله صحبت خواهم کرد)
ثبت : عبارت است از نگارش حسابداري يک رويداد مالي در حساب هاي مربوطه به شکلي خاص.