انواع حسابداري چیست

حسابداري خود به رشته هاي مجزا و تخصصي تقسيم مي شود که اين رشته ها عبارتند از :
• حسابداري مالي ( عمومي)
• حسابداري دولتي
• حسابداري صنعتي ( قيمت تمام شده )
• حسابداري مالياتي
• حسابداري بودجه اي
• حسابرسي
• حسابداري سيستمها
• حسابداري موسسات غير انتفاعي
• حسابداري اجتماعي

مفروضات حسابداري :
بايد دانست که مفاهيم حسابداري مفروضاتي هستند که مبناي صورتهاي مالي و ساير

دوره حسابداري ويژه بازارکار

اصول حسابداري مي باشند و به چهار دسته به شرح زير طبقه بندي مي گردند:
• فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه
• فرض تداوم فعاليتهاي مالي
• فرض وجود واحد اندازه گيري
• فرض دوره مالي


اصول حسابداري :
اصول حسابداري به شش دسته کلي تقسيم مي شوند :
• اصل قيمت تمام شده
• اصل وضع هزينه هاي همان دوره از درآمد همان دوره
• اصل افشاي حقايق
• اصل قابل اعتماد بودن
• اصل قابليت مقايسه
• اصل ثبات رويه