تعاريف حسابداری

آموزشگاه حسابداري- شايد بيش از چند قرن از آموزش حسابداري در چارچوب مشخص در كشورهاي در حال توسعه نمي‌گذرد، در طول اين مدت نظريات مختلفي در مورد تعريف حسابداري ارائه شده است ، تعدادي از اين نظريات در مورد تعاريف حسابداري به شرح زيراست :
1- حسابداري يك فن است ، فن جمع‌آوري ، تلخيص و طبقه بندي اطلاعات (1952)؛
2- حسابداري يك فعاليت خدماتي است كه وظيفة تهيه اطلاعات كمي را براي استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي اقتصادي به عهده دارد(APB 1977).
3- حسابداري يك زبان است و مي‌تواند به طور سيستماتيك ارتباطي را بين واحد اقتصادي و افراد ذي نفع ايجاد كند ؛
4- حسابداري در حقيقت ثبت كننده وقايع است ؛
5- حسابداري واقعيت اقتصاد جاري است ؛
6- حسابداري يك خدمت و كالاست ؛
7- حسابداري سيستم اطلاعاتي است .( اين نظر يه پس از كامپيوتر و توسعة سيستم اطلاعاتي مطرح شد .)
اما به طور كلي حسابداري را مي‌توان به صورت فرايند شناسايي ، اندازه گيري ، طبقه بندي و گزارش اطلاعات مالي به منظور فراهم كردن امكان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصميمات منطقي توسط استفاده كنندگان از اطلاعات مالي تعريف كرد .
از آن جا كه محيط فعاليت واحدهاي تجاري متغير است و تغيير در ساختار سياسي، اجتماعي ، اقتصادي محيط باعث تغيير در نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود ، حسابداري نيز در واكنش به اين تغييرات براي تأمين نيازهاي مختلف استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري ناگزير به تغيير مي‌باشد .