نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

براي اينکه در دنياي امروز يک جامعه بتواند پابرجا بماند و به بقاي خود ادامه دهد به اطلاعات مالي نياز دارد که بتوان به آن تکيه کرد. افراد يا بانک ها يا حتي دولت براي اينکه بخواهند يک عمليات موفق در زمينه مالي داشته باشند نيازمند اطلاعات قابل اتکا هستند که عموما کساني که اين اطلاعات را تهيه مي کنند با کساني که از آن ها استفاده مي کنند اهداف مشترکي ندارند.
در اينجا به حسابرساني حرفه اي و کاملا صادق نياز است که به استفاده کنندگان از اطلاعات بگويند که اين اطلاعات قابل اتکا هستند يا خير. اطلاعات مالي را مي توان از منابع مختلفي گرفت و استخراج کرد اما مهمترين و اصلي ترين منبع اين استخراج صورت هاي مالي است بنابراين صورت هاي مالي بايد داراي کيفيت بالايي باشند.

استانداردهاي مورد پذيرش حسابرسي
براي اينکه بتوان کيفيت يک کار اجرايي را مورد بررسي قرار داد و سنجيد به يک سري استانداردها و مقرراتي احتياج است که اجراي آن ها امري ضروري است. اين استانداردها در حسابرسي نشان دهنده اين است که ايا حسابرسان داراي کيفيت کار بالا هستند يا خير.
جامعه زماني به حرفه حسابرسي اهميت خواهد داد و زماني موقعيت و شرايط اجتماعي حرفه حسابرسي افزايش خواهد يافت که، هر شخص حسابرس مستقل دوره هاي آموزشي کامل را ديده باشد و داراي تخصص کافي باشد و همچنين حسابرسي را با صداقت و دقت و مهارت کافي و بالا انجام دهد. دوره حسابداري ويژه بازارکار