هدفهای گزارشگری مالی‌ در حسابداری

استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان<حسابداري سرمايه‌گذاريها>ست که با استاندارد بين‌المللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نمي‌شود. طبق همان استاندارد سرمايه‌گذاريهاي کوتاهمدت سريع‌المعامله در بازار را مي‌توان در صورتهاي مالي به ارزش بازار منعکس کرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آنها را در طي دوره به حساب درامد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان <درامد عملياتي>، سود حاصل از سرمايه‌گذاريهايي که به‌ روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي مي‌شود. اين مقاله به ارائه مسائل، اشکالات يا ابهاماتي مي‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد. دوره حسابداري ويژه بازارکار

هدفهاي گزارشگري مالي‌
در ماه آوريل سال 1971 هيئت‌مديره انجمن حسابداران رسمي امريکا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين کرد که يکي از آن دو به نام کميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت که هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين کند.

برخي از هدفهاي صورتهاي مالي که طبق گزارش کميته تروبلاد تنظيم و ارائه شد به‌شرح زير است:

ارائه اطلاعاتي که مبناي تصميمات اقتصادي قرار گيرد؛
تامين نيازهاي آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختيار، توانايي يا منابع محدودي دارند و به ‌همين دليل نمي‌توانند به‌راحتي اطلاعات مالي را به‌ دست آورند و به صورتهاي مالي به‌عنوان يگانه منبع اطلاعات درباره فعاليتهاي شرکت، اتکا مي‌کنند؛
ارائه اطلاعاتي سودمند به سرمايه‌گذاران تا آنها بتوانند جريانهاي نقدي آينده را پيشبيني، مقايسه و ارزيابي کنند؛
ارائه اطلاعاتي به استفاده‌کنندگان براي پيشبيني، مقايسه و ارزيابي قدرت سوداوري شرکت؛
ارائه اطلاعاتي مفيد براي قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه از منابع شرکت در جهت دستيابي به‌ هدف اصلي شرکت؛
ارائه اطلاعات عيني و ذهني درباره مبادلات اقتصادي و ساير رويدادها که براي پيشبيني، مقايسه و قضاوت درباره قدرت سوداوري شرکت مفيد باشد؛
ارائه وضعيت مالي به‌گونه‌اي که براي پيشبيني، مقايسه و ارزيابي قدرت سوداوري شرکت مفيد باشد. اين گزارش بايد در مورد مبادلات شرکت و ساير رويدادها که بخشي از چرخه‌هاي ناقص ايجاد درامد هستند، اطلاعاتي را ارائه کند.