هدف حسابداری

حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد. تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش کافي نمي شود و بيشتر تراز حسابها مي باشد. براي مثال يک حسابدار تجربي نمي تواند براحتي بين دارايي کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قايل شود و يا نمي داند که چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداري به عنوان يک نظام پردازش اطلاعات، داده هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي آورد.
محصول نهايي نظام حسابداري گزارش ها و صورت هاي مالي است که مبناي تصميم گيري اشخاص ذي نفع (مديران ، سرمايه گذاران ، دولت و ...) قرار مي گيرد.
دوره حسابداري ويژه بازارکار