نحوه کار با نرم افزار هلو

کار با نرم‌افزار هلو طي 4 بخش انجام مي‌شود. بخش اول (اطلاعات اول دوره)، بخش دوم (انتهاي عمليات اول دوره)، بخش سوم (ورود اطلاعات طي دوره) و بخش آخر (بستن حسابها).

در ابتداي دوره تنها منوهاي اطلاعات اول دوره و راهنمايي فعال هستند و بقيه منوهاي برنامه غير فعال مي‌باشند. دو اول دوره بايد اطلاعاتي که قبل از کار با برنامه به صورت دستي در دفاتر و سندهاي حسابداري ثبت نموده‌ايد و مي‌خواهيد در برنامه ذخيره شود، را وارد نماييد. اين اطلاعات به عنوان سرمايه اول دوره محسوب شده که تا يک تاريخ خاص گردآوري شده است و شامل 1- موجودي انبار (کالا) 2- طرف حسابها و ميزان بدهکاري / بستکانکاري آنها 3- موجودي بانکها و صندوق 4- چکهاي دريافتي/ پرداختي مي‌باشد.

موجودي انبار در واقع اطلاعات کالاها است که شامل تعداد موجود و حدود قيمت ميانگين آنها مي‌باشد. (از حاصل ضرب تعداد × في ميانگين خريد، ارزش ريالي اول دوره انبار مشخص مي‌شود).

طرف حسابها افرادي هستند که شما با آنها مراوده تجاري داريد. شامل ( مشتريان و فروشندگان) طرف حسابها در واقع کساني هستند که به آنها بدهکار يا از آنها بستانکار هستيد. به هنگام معرفي طرف حساب در اول دوره مي‌توانيد ميزان بدهکاري يا بستانکاري شخص را ثبت نماييد. اختلاف بدهکاري و بستانکاري به حساب سرمايه اول دوره منظور مي‌گردد.

در قسمت موجودي بانکها و صندوق، مي‌توانيد حسابهاي بانکي را تعريف و مبلغي که در هر حساب داريد را وارد نماييد. همچنين مي‌توانيد موجودي صندوق را وارد نماييد.

در قسمت چکهاي دريافتي با پرداختي، چکهايي از طرف حسابها دريافت و يا به آنها پرداخت نموده و وصول نشده و يا در جريان وصول است را وارد نمائيد.

پس از وارد نمودن اطلاعات اوليه، بايد بر روي گزينه «انتهاي عمليات اول دوره» کليک نماييد. آموزش نرم افزار هلو

تذکر: بهتر است قبل از استفاده از اين گزينه، از اطلاعات وارد شده، نسخه پشتيبان تهيه نماييد. براي انجام اين کار از منوي اطلاعات اول دوره، گزينه «تهيه و بازيابي کپي پشتيبان» را کليک نماييد. چگونگي تهيه نسخه پشتيبان در ادامه به طور کامل توضيح داده شده است.

با انتخاب اين گزينه، فرم انتهاي عمليات اول دوره نمايش داده مي‌شود که در آن اطلاعات چکها، موجودي صندوق، موجودي بانکها و غيره نمايش داده مي‌شوند. پس از تاييد اين فرم برنامه بسته شده و باشد مجدداً آن را اجرا نماييد. پس از اجراي مجدد برنامه، دوره مالي جديد در برنامه آغاز و تمامي منوها فعال مي‌شود و منوي اطلاعات اول دوره به امکانات/ اطلاعات پايه تغيير نام مي‌يابد.

بايد در طي اين دوره مالي اطلاعات مربوطه را در نرم افزار وارد نموده و در پايان دوره، عمليات بستن حسابها را انجام داده و سال مالي بعدي را آغاز نماييد.