چگونگی راه اندازی یک سیستم حسابداری

شما پس از راه اندازی و پیشرفت در کسب و کار خود ،حال برای اطمینان از سلامت مالی تجارت خود ،نیاز به راه اندازی یک سیستم حسابداری دارید.این کار می تواند بسیار طاقت فرسا باشد.این کار شامل مراحلی است که بدون کمک حرفه ای می تواند کار بسیار مشکلی باشد.
.مراجع معتبر حسابداری را اینگونه تعریف کرده اند:
“.فن تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیاتی یک موسسه با بررسی خرید،فروش و سایر عملیات یک موسسه مالی است”.

سیستم حسابداری
گام اول
مبنای حسابداری خود را انتخاب کنید .دو مبنا در حسابداری وجود دارد:مبنای نقدی و تعهدی.با توجه به ماهیت فعالیت وموسسه باید دید که کدام مبنا به کار شما نزدیکتر است .در مبنای نقدی درآمد و هزینه در هنگام دریافت و پرداخت وجه شناسایی می شود.در مبنای تعهدی درآمد در زمان انجام معامله و هزینه به محض وقوع شناسایی می شود.
گام دوم
بین سیستم ثبت دستی و نرم افزار حسابداری یکی را انتخاب کنید.خرید و استفاده از یک نرم افزار حسابداری بسیار کم هزینه تر و آسانتر است.استفاده کننده از نرم افزار حسابداری نیازی به داشتن اطلاعات جامع حسابداری ندارد و حتی در استفاده از نرم افزار های یکپارچه مالی نیازی به دانش حسابداری نیست.برای انتخاب نرم افزارحسابداری مناسب می توانید از تیم فروش نرم افزار کمک بگیرید.
گام سوم
یک سیستم کترل داخلی برای نحوه ورود اطلاعات پیاده سازی کنید.برای استفاده بهینه بخش اداری از نرم افزار مالی تعیین کنید چه کسی ، چه موقع و کدام اطلاعات را وارد سیستم کند.پس از تعیین شرح وظایف، افرادی که از نرم افزار استفاده می کنند باید آموزش ببینند.
گام چهارم
یک حسابدار را برای مدیریت نحوه ثبت اسناد و مدارک در نرم افزار حسابداری استخدام کنید.یک حسابدار خبره می تواند در راستای موفقیت سازمان اطلاعات مناسب را از داده ها استنتاج کند.از حسابداری استفاده کنید که با نرم افزار مالی شما آشنایی داشته باشد.