استانداردها و ثبت های حسابداری پیمانکاری

يکي ديگر از موضوع هايي که در حسابداري پيمانکاري از اهميت زيادي برخوردار است استانداردها و همينطور نحوه ثبت اطلاعات مي باشد. در اينجا مي خواهيم يک مقاله در اين باره در اختيار شما بگذاريم تا شما عزيزان استفاده لازم از مطالب را بکنيد. مطالبي که در اين مقاله به کار رفته شده است در زير مي توانيد مشاهده کنيد (البته فقط مطالب مهم اين مقاله) :
در ابتدا موضوع حسابداري در قراردادهاي پيمانکاري مورد بررسي قرار گرفته شده است.
قرارداد هاي پيمانکاري بر اساس حقوق و دستمزد موضوع بعدي است که به آن اشاره شده است.
همينطور ويژگي هاي صنعت پيمانکاري از ديگر مطالبي است که در اين مقاله آمده است.
سپس به موضوع شناخت درآمد هزينه هاي پيمان مي رسيم و چند خطي که درباره آن نوشته شده است.
و مطالب زياد ديگر که در اين مقاله به کار رفته است.
استانداردها و ثبت هاي حسابداري پيمانکاري
براي اينکه شما بتوانيد اطلاعات کافي بدست آوريد ما قبلاً مقاله اي درباره مراحل حسابداري پيمانکاري در سايت قرار داده ايم که شايد بتواند کمک زيادي به شما کند. دوره حسابداري ويژه بازارکار

آشنايي با حسابداري پيمانکاري
حسابداري پيمانکاري يکي از رورش هايي است که در انجام برخي از پروژه ها مانند سد سازي، کشتي سازي، هواپيما سازي و … از آن استفاده مي شود و بيشتر موسسات چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي براي انجام پروژه هاي سنگين با موسسات مربوط به پيمانکاري قرار دادي را امضا مي کنند و انجام اين پرژه ها را به آن ها محول مي کنند.
موسسات پيمانکاري قبل از آن که پروژه را آغاز کنند مديري را انتخاب مي کنند و حقوق مشخصي را به او پرداخت مي نمايند که اين حقوق و دستمزد بر اساس نرخ هاي مشخص مانند درصدي از سود محاسبه مي شود. در حسابداري پيمانکاري کارفرما به کسي اطلاق مي شود که پروژه و عمليات مشخص و معيني را به پيمانکار محول مي کند. کارفرما ممکن است براي خود جانشيناني را انتخاب کند که آن ها نيز حکم کارفرما را دارند. به شخصي که عمليات مربوط به پرژه بر عهده ي او گذاشته مي شود پيمانکار گفته مي شود. پيمانکاران براي اينکه بتوانند به قول و قرارداد خود عمل کنند و کار را به موقع تحويل دهند، براي انجام کارهايي مثل لوله کشي و نقاشي با پيمانکاران ديگري قرار داد مي بندند. در پروژه هايي که خاص هستند و نياز به توان مالي و اجرايي بالايي دارند معمولا چند موسسه پيمانکاري با يکديگر ترکيب مي شوند.

قراردادهاي پيمانکاري
در حسابداري پيمانکاري مهمترين بخش را قراردادهاي پيمانکاري دارند. اين قرار دادها کارفرما و پيمانکاران را ملزم مي کند که به قول و قرارهاي خود به خوبي عمل کنند. انواع مختلفي از قراردادها وجود دارند که هر کدام مربوط به شرايط خاصي است. زماني که پيمانکار دستمزد مشخصي را معين مي کند و قبول مي کند که تمام عملياتي را که مربوط به پروژه ي موردنظر است را انجام دهد از قرار داد مقطوع استفاده مي شود.
در قرار داد اماني زمان تنظيم قرار داد مخارجي مشخص مي شود و اين مخارج به پيمانکار مسترد مي شود و پيمانکار براي کارها و خدماتي که متحمل شده است دستمزد ثابتي را دريافت مي کند. نوعي ديگر از قرارداد به عنوان قرداد براساس مواد و دستمزد وجود دارد که شباهت زيادي به قرارداد اماني دارد. در اين قرار داد توافق مي شود که پيمانکار دستمزد مشخص و مستقيمي را دريافت کند همچنين با نرخ مشخص ساعتي و هزينه و قيمت مواد و مصالح مورد نياز و در اين صورت پروژه مربوطه را بر عهده بگيرد.